Wedstrijdreglement

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Nursing Vlaanderen, een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, gevestigd aan Walmolen 1 te 3994 DL Houten (Nederland), met als BTW-nummer NL8143.44.872.B01 (hierna kortweg ‘Bohn Stafleu van Loghum’ genoemd).

2. Bohn Stafleu van Loghum behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Bohn Stafleu van Loghum kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Bohn Stafleu van Loghum.

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Bohn Stafleu van Loghum zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Bohn Stafleu van Loghum, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën.

5. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop de huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen geld of voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of opgestuurd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Bohn Stafleu van Loghum behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs op te sturen naar een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Bohn Stafleu van Loghum enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Bohn Stafleu van Loghum om toepassing te maken van artikel 9.

8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Bohn Stafleu van Loghum zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Bohn Stafleu van Loghum uit te sluiten.

10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Bohn Stafleu van Loghum de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

11. De persoonsgegevens die Bohn Stafleu van Loghum verzamelt over de deelnemers worden opgenomen in een adressenbestand dat enkel voor communicatie rond deze wedstrijd aangewend kan worden. Meer informatie over de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens lees je in ons privacy-beleid.

12. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, verleent de deelnemer op grond van deze algemene voorwaarden aan Bohn Stafleu van Loghum kosteloos een wereldwijde licentie voor het gebruik van dit materiaal op welke wijze dan ook. Dit recht omvat onder andere het recht om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle mogelijke middelen en processen en op en via alle mogelijke dragers en media. Voor zover toegestaan door de Auteurswet en verschillende andere eventueel toepasselijke nationale auteurswetten, doet de deelnemer afstand van zijn persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht op vermelding van zijn naam en het recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan het materiaal. Indien en voor zover de deelnemer onder enige nationale wetgeving een beroep toekomt op persoonlijkheidsrechten die niet overdraagbaar zijn en/of waarvan geen afstand kan worden gedaan, zal de deelnemer zich slechts op deze persoonlijkheidsrechten beroepen indien en voor zover Bohn Stafleu van Loghum een zodanig gebruik maakt van het materiaal dat in redelijkheid niet kan worden gezegd dat een dergelijk gebruik van het materiaal was te verwachten in het kader van een normale exploitatie binnen het kader van de aan partijen bekende bedrijfsvoering van Bohn Stafleu van Loghum. Onder de in dit artikel verleende toestemming aan en afstand ten aanzien van Bohn Stafleu van Loghum moet naast Bohn Stafleu van Loghum mede worden begrepen aan Bohn Stafleu van Loghum gelieerde ondernemingen en/of personen of ondernemingen en/of personen waar Bohn Stafleu van Loghum mee samenwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering.”Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaande goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media (print, websites, apps, TV, radio, …) uitgebaat door Bohn Stafleu van Loghum, haar verbonden ondernemingen en/of derden. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd.

Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten de betrokken Bohn Stafleu van Loghum-merken voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn. Bohn Stafleu van Loghum behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.

13. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen als gevolg van het risico op onderbrekingen als gevolg van technologische risico’s. Bijgevolg kan Bohn Stafleu van Loghum hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

november 2021